Portfolio Category: איזון רפואה משלימה לחולי סרטן

רפואה משלימה לחולי סרטן

מחקרים /רפואה משלימה לחולי סרטן White J. Kinney ME, Savik K, Gau JB, Wilcox C, Lerner I אוניברסיטת מינפוליס – ארה"ב יותר ויתר משתמשים בתרפיות המשלימות על מנת להקטין את התופעות לוואי של טיפול בסרטן, ללא הוכחת יעילותן. במחקר שנעשה על ידי המחברים, בדקו את השפעתם של המסג' התרפויטי (מ.ת.) ושל המגע המרפא (מ.מ.) בהשוואה…
Read more