IEMT – EMI

IEMT / EMI

IEMT חוקר את שאלת ה"איך" - איך אנו לומדים להרגיש, את הדרך שבה אנו מרגישים, ופותח את
האפשרות לצירת השינוי המתאים והרצוי לנו בחיינו הרגשיים,

הטיפול ב-IEMT מתמקד באימון תנועות העיניים, ובשונה משיטות דומות אין
מדובר בתנועות אקראיות או כאלה המתמקדות בציר של שמאלה וימינה החוזרות על עצמן.
IEMT מספק את המידע לציר/צירי הכיול המדויקים - והתוצאה טיפול ושינוי רגשי המתרחשים
בדייקנות ובמהירות יוצאי דופן.